З часів створення кафедри ТКШВ зміст та обсяг науково-дослідних робіт, що виконують її співробітники, визначались практичними потребами та актуальністю рішення фундаментальних проблем. При цьому традиційна тематика органічно розширювалась та доповнювалась новими завданнями, збагачувалась новими методами та засобами досліджень.

Викладачами кафедри ТКШВ вирішуються питання теоретичного і практичного характеру стосовно розвитку швейної промисловості і вдосконалення навчального процесу.

Наукова проблема над якою працює кафедра ТКШВ – «Розробка нових і альтернативних методів проектування й технології виготовлення високоякісного одягу в умовах інтенсифікації виробництва» (рішення НТР ХНУ протокол № 4 від 30.11.2011 р.).

Відповідно в рамках цієї наукової проблеми на кафедрі ТКШВ виконувались держбюджетні науково-дослідні роботи, що фінансувалась Міністерством освіти і науки України:

 1. У 2010р. 10Б-2009 № 0109U001884 "Розробка теоретично методичних основ визначення капілярності сучасних волокнистих матеріалів і проектування багатошарових пакетів матеріалів для виробів легкої промисловості" – науковий керівник теми д.т.н., проф. Либа В.П. Виконавці: к.т.н., доцент Привала В.О., к.т.н., доцент Засорнов О.С., к.т.н., доцент Сарана О.М.
 2. У 2012р. 13Б-2011 № 0111U002305 «Розробка енергозберігаючої технології гідродинамічного формування та формозакріплення деталей і вузлів виробів легкої промисловості» – наук. кер. теми к.т.н., доц. Кущевський М.О.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців та експериментального вирішення актуальних наукових задач на кафедрі діють дві спеціалізовані науково-дослідні лабораторії.

Науково-дослідна лабораторія по дослідженню фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів та деталей швейних виробів обладнана пристроями для визначення ряду фізичних і механічних властивостей текстильних матеріалів та виробів на їх основі.

В лабораторії по дослідженню процесів волого-теплової обробки виробів проводяться дослідження за напрямком: «Розробка енергозберігаючої технології гідродинамічного формування та формозакріплення деталей і вузлів виробів легкої промисловості». Лабораторія обладнана оригінальним устаткуванням, що розроблене та запатентоване викладачами та аспірантами кафедри.

Усі науково-дослідні лабораторії кафедри слугують базою для виконання студентських наукових робіт, магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій.

На кафедрі сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький склад, на чолі із зав. кафедрою Славінською А.Л.

Славінська Алла Людвигівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.19.04 «Технологія швейних виробів» в 2004 році. В 2005 отримала вчене звання професора кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету.

За період своєї наукової діяльності підготувала 9 кандидатів наук, 35 магістрів, є науковим керівником 2 аспірантів і 1 здобувача, була офіційним опонентом 11 кандидатських дисертацій. З 2005 року член двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну та К 70.052.03 Хмельницького національного університету. З 2012 року член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості.

Науковий здобуток Славінської А.Л. становить понад 270 опублікованих робіт, серед яких 50 – одноосібних, 2 монографії, 8 патентів. Перелік навчально-методичних праць нараховує 50 найменувань з яких, 6 навчальних посібників, 17 лабораторних практикумів.

Під керівництвом д.т.н., професора Славінської А.Л. на кафедрі працює наукова школа за тематичним напрямком «Теоретичні основи і методичне забезпечення модульного проектування конкурентоздатного одягу».

Провідними науковцями, що забезпечують високий рівень науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри, є к.т.н., доцент Кущевський М.О., к.т.н., доцент Кулешова С.Г.

Викладачі кафедри, аспіранти та студенти представляють результати наукових досліджень під час участі у роботах конференцій, виставках, наукових семінарах різного рівня. Так, за останні роки викладачі кафедри прийняли участь у роботі щорічних Всеукраїнських наукових конференцій молодих вчених та студентів КНУТД «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» (м. Київ, КНУТД), Регіональної науково-практичної конференції «Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі» (м. Хмельницький, ХНУ, 22-23 вересня 2010 р.); Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів "Перспективи розвитку легкої промисловості" (Луцьк, 26-28 жовтня 2011 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю іноземних вчених "Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі" (ХНУ, 18-19 травня 2011 р); Міжнародної наукової конференції «ІV Україно-Польські Наукові Діалоги» (11-14 жовтня 2011 р, Хмельницький – Яремче); Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми» (15-16 березня 2012 р., м. Тернопіль); ІХ Міжнародної конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании» (Болгарія, м. Варна, 3-6 червня 2013 р.).

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних семінарах, як-от: Міжнародний розширений семінар, присвячений питанням оптимізації організації праці у технологічних потоках швейної промисловості (учасник - к.т.н., доцент Привала В.О.). Семінар проводили представники японської фірми-виробника швейного обладнання «Джукі» за сприяння Торгівельної палати м. Хмельницький.

У 2009 р. доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Привала В.О. приймав участь в обласному конкурсі науково-дослідних робіт з роботою на тему «Розробка технології формування пакетів матеріалів одягу з визначеними водо- і вітрозахисними властивостями» та зайняв 1-е місце в номінації «Прикладні роботи».

У 2011 р. старший викладач кафедри ТКШВ Кошевко Ю.В. (наук. кер. к.т.н., доцент Кущевський М.О.) приймала участь у 7-му обласному конкурсі науково-дослідних робіт «Наукові розробки молодих вчених» з роботою на тему «Удосконалення процесу формування та закріплення форми деталей жіночих головних уборів із тканих матеріалів» та отримала першу премію.

У 2012 р. к.т.н., доц. Ярощук О.В. та к.т.н., доц. Бохонько О.П. були нагороджені Грамотами за співробітництво з Управлінням захисту справ споживача.

К.т.н., доцент кафедри ТКШВ Лущевська О.М. нагороджена Грамотою університету за іноваційний підхід у наукових дослідженнях.

У 2014 р. науково-дослідна робота к.т.н., старшого викладача кафедри ТКШВ Засорнової І.О. у співавторстві з к.т.н., доц. Засорновим О.С. була відзначена дипломом переможця Х-го Хмельницького обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінації "Прикладні НДР". Тема роботи: "Розробка процесу оздоблення вишивкою жіночих костюмів з урахуванням українських народних традицій".

Щорічно проводяться науково-технічні конференції професорсько-викладацького складу кафедри ТКШВ, за результатами яких видаються збірники тез доповідей.

Кафедра проводить активну інноваційну діяльність. Протягом 2009-2013 рр. співробітниками кафедри ТКШВ отримано 25 патентів на винаходи і зразки. Крім того, викладачі кафедри регулярно реєструють авторські права на розроблені ними комп’ютерні програми, які використовують у процесі навчання та для виконання наукових досліджень.

Основним завданням на перспективу вважається подальше розширення міжнародного науково-технічного співробітництва, комерційна реалізація наробок науковців кафедри та збільшення кількості й обсягів фінансування наукових розробок, збільшення написання навчальних підручників і посібників.

За останні роки викладачами кафедри підготовлені навчальні посібники і монографії з грифом МОН:

2010 р.:

 1. Бондар К.І. Довідник швейного обладнання провідних фірм : навч. посібник / К.І. Бондар, Т.Д. Терещенко, В.С. Дубач. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 214 с.

2011 р.:

 1. Славінська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту : навч. посібник для ВНЗ / А.Л. Славінська. – 4-е вид. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 228 с.

2012 р.:

 1. Славінська А.Л. Методи типового проектування : навч. посібник / А.Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 179 с.
 2. Славінська А.Л. Методи і способи антропометричних досліджень для проектування одягу : монографія / А.Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 191 с.
 3. Кудрявцева Н.В. Практикум з конструювання жіночого та чоловічого верхнього одягу за методикою ЄМКО РЕВ : навч. посібник / Н.В. Кудрявцева, Л.В. Краснюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 163 с.

2013 р.:

 1. Бохонько О.П. Конструювання та виготовлення чоловічих штанів : навч. посібник / О.П. Бохонько, О.В. Ярощук, Г.С. Швець. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 223 с.
 2. Савчук Н.Г. Лабораторний практикум з основ технології виробів : навч. посібник / Н.Г. Савчук, Ю.В. Кошевко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 198 с.
 3. Захаркевич О.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / О.В. Захаркевич, Г.С. Швець, О.М. Сарана. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 223 с.
 4. Кудрявцева Н.В. Теорія і практика конструювання трикотажних виробів верхнього асортименту: Навч. посібник / Н. В. Кудрявцева, Л. В. Краснюк. – Хмельницький : ХНУ, 2013. - 288 с.

2014 р.:

 1. Кудрявцева Н. В. Дітковська О.А. Системи автоматизованого проектування одягу: навч. посібник / Н. В. Кудрявцева, О. А. Дітковська – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2014. – 204 с.

За останні роки викладачами кафедри підготовлені навчальні посібники і монографії з грифом університету:

 1. Кудрявцева Н.В., Краснюк Л.В. Конструювання верхнього жіночого і чоловічого одягу за ЕМКО РЕВ / Хмельницький : ХНУ, 2009. – 150 с.
 2. Кустова О.Г. Обладнання для волого-теплового оброблення швейних виробів : довідник / Уклад. : О.Г. Кустова, К.І. Бондар. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 38 с.
 3. Кущевський М.О. Новітні технології виготовлення головних уборів із тканин : монографія / М.О. Кущевський. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 198 с.

Щорічно в різних формах науково-дослідної роботи кафедри приймають участь більш, ніж 50 % студентів. Щорічно студенти 4-го курсу повної форми навчання та студенти 2-го курсу скороченої форми навчання виконують наукову роботу. Ведеться підготовка кадрів через магістратуру.

Студенти 5-го курсу за власним бажанням можуть виконувати наукові дипломні проекти. Окрім того, усі студенти спеціалізації «Моделювання швейних виробів» виконують дипломні проекти із елементами науково-дослідних робіт із виготовленням авторських колекцій одягу та приймають участь у конкурсах молодих дизайнерів одягу.

Студенти активно приймають участь у Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів, Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності, в огляді – конкурсі науково-дослідних робіт студентів тощо.

Щорічно представляються роботи на вузівські та всеукраїнські конкурси наукових і творчих робіт, значна кількість із них отримує призові місця.

Так, у 2009 р. студентка Вітюк К. (наук. кер. Бохонько О.П.) отримала диплом переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт другого ступеню;

у 2010 р. студент Либа А.В. (наук. кер. Кущевський М.О.) отримав диплом переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт І ступеню;

студентка Решетник Є.М. (наук. кер. Захаркевич О.В.) отримала диплом переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт третього ступеню;

у 2011 р. студентка Батаровська М. (наук. кер. Кущевський М.О.) отримала диплом переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт ІІІ ступеню;

у 2012 р. студентка Червінська Т. (наук. кер. Савчук Н.Г.) отримала диплом переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт ІІ ступеню;

у 2013 р. студентка Заєць-Янова Т.Ю. (наук. кер. Захаркевич О.В.) отримала диплом переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт ІІІ ступеню;

у 2014 р. ст. Михайлова М.В. (наук. кер. Славінська А.Л.) отримала диплом переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт ІІІ ступеню.

Щорічно студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності та отримують дипломи переможців:

Так у 2009 р. ст. Драгун Л. отримала диплом переможця ІІІ ступеню; у 2010 р. ст. Сас О.М. отримала диплом переможця ІІІ ступеню; у 2012 р. ст. Скочеляс А. отримала диплом переможця ІІ ступеню; у 2013 р. – ст. Помаранська О.В. отримала диплом переможця ІІ ступеню; у 2014 р. ст. Готра О. отримала диплом переможця І ступеню.

Окрім дипломів переможців студенти отримували перемоги в різних номінаціях.

More info
Ми в соцмережах
links
Галерея
Контакти
Phone: (0382)777-360 Email: tksv@khnu.km.ua
Кафедра ТКШВ
29001 ХНУ
Інститутська 5